ติดต่อหน่วยงานภายใน โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โทร 053-245-784 ต่อ....
ชั้น 1
Operator กด 0 ห้องฉุกเฉิน กด 122
ศูนย์สารสนเทศ กด 103 แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก กด 127
แผนกส่งกำลังบำรุง กด 104 กองบังคับการ กด 128
แผนกพลาธิการ ชั้น 2
แผนกสิทธิ์ประโยชน์ กด 105 หอผู้ป่วย กด 222
ฝ่ายการเงิน กด 106 ชั้น 3
ห้องนวดแผนไทย กด 107 สำนักงาน OR กด 300
แผนกทันตกรรม กด 108 นอกอาคาร
แผนกพยาธิ กด 110 แผนกโภชนาการ กด 402
ประชาสัมพันธ์ กด 111 ศูนย์ไตเทียม กด 406
แผนกกายภาพบำบัด กด 112  
แผนกพยาบาล กด 113
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน
ห้อง VIP กด 114
ห้องทะเบียน กด 116
แผนกเภสัชกรรม กด 118
ห้องชำระเงิน กด 119
X-ray กด 121