รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
(ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลค่ายกาวิละ
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ๑ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑๑ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ ณ กองบังคับการโรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
*** ทั้งนี้ผู้ที่จะทำการสมัครสอบ ให้โทรประสานเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำแนะนำแนวทางการสมัคร ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๒๔๕๗๘๔ ต่อ ๑๒๘ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๒๐๑๙***
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเว็บไซต์ ของ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ www.fortkawila.com
การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายกาวิละ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ และ เว็บไซต์ ของ รพ.ค่ายกาวิละ www.fortkawila.com
สำหรับรายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ที่เอกสารแนบขอทางโรงพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบังคับการ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โทร ๐๕๓-๒๔๕๗๘๔ ต่อ ๑๒๘
เอกสารเพิ่มเติม ประกาศ มทบ.33 เรื่องรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน

Share