การรับรองคุณภาพมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลมร้อน

รพ.ค่ายกาวิละ ที่ได้ผ่าน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)เป็นแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรองมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค โดยมีระยะเวลาการรับรอง ตั้งแต่ วันที่ 2 มี.ค.63 – 1 มี.ค.66

Share