เรียกเก็บคืนยาลอซาทาน 50 มิลลิกรัม แผนกเภสัชกรรม ได้ตรวจสอบแล้วปัจจุบัน ไม่มียาในล็อตที่มีปัญหาดังกล่าวใช้ในโรงพยาบาล

 

จากข่าวเรียกเก็บคืนยาลอซาทาน 50 มิลลิกรัม ชื่อการค้าแลนซาร์(Lanzaar 50) ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง ของบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี จำกัด จำนวน 81 ล็อต แผนกเภสัชกรรม ได้ตรวจสอบแล้ว

ขอแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบัน ไม่มียาในล็อตที่มีปัญหาดังกล่าว ใช้ในโรงพยาบาล ผู้รับบริการจึงสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-245784 ต่อ 118

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวเรียกเก็บคืนยา ข้อมูลยา

 

Share