ผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

ในวันที่ 10 ก.ย.61 พ.ต.หญิงฦาชุภรณ์ มั่นศุข หน.แผนกทันตกรรม รพ.ค่ายกาวิละ เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียติคุณจาก พล.ต.ชาญชัย ติกขะปัญโญ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก จากการนำเสนอผลงานการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพคราบจุลินทรีย์ ภายหลังการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายกาวิละ มทบ 33  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ

Share