รพ.ค่ายกาวิละ รณรงค์วันยุงโลก เพื่อป้องกันโรคที่มากับยุง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 61 พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันยุงโลก เนื่องในวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวันยุงโลก โรงพยาบาลค่ายกาวิละ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ค่ายทหารปลอดยุงขึ้น
โดยมี พ.ต.สุรเชษฐ์ ศิริพงศาภรณ์ นายแพทย์รพ.ค่ายกาวิละ กล่าวรายงาน จากสถิติในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 2,211 ราย เสียชีวิตจำนวน 7 ราย ปี2561 สถิติผู้ป่วยจนถึงเดือนกรกฎาคมมีทั้งสิ้นจำนวน 322 ราย และจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่พักอาศัยภายในค่ายกาวิละ ปี2560 จำนวน 6 ราย ปี 2561 พบผู้ป่วย 2 ราย ซึ่งรพ.ค่ายกาวิละให้ความสำคัญในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้แก่กำลังพล รวมทั้งขอความร่วมมือจากกำลังพลและครอบครัว ในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยเขตสุขาภิบาลที่พักอาศัย การดำเนินงานจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลทุกท่าน การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็นการกระตุ้นให้กำลังพลตื่นตัว ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ
2. เพื่อกำจัดลูกน้ำ และยุงพาหะนำโรค ในชุมชนค่ายกาวิละ
3. เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน ในการแก้ไขปัญหา และควบคุมป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ
โดยมีหน่วยทหารให้ความร่วมมือดังนี้ มทบ.33 , กรมทหารราบที่7 , กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่7 , รพ.ค่ายกาวิละ

Share