ฉลากยาอัจฉริยะ (Kawila Smart Labels)

ฉลากยาอัจฉริยะ
(Kawila Smart Labels)

สาเหตุ/ความจำเป็น

“ฉลากยา” คือป้ายบอกชื่อยาที่ติดแสดงไว้บนซองยาหรือหีบห่อบรรจุยาเพื่อสื่อสารข้อมูลยาและวิธีการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยและผู้ให้การดูแล ฉลากยารูปแบบเดิมมีพื้นที่จำกัด จึงพบปัญหาดังต่อไปนี้

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาไม่ถูกต้อง จึงใช้ยาไม่ถูก ไม่ตรงตามแพทย์สั่ง
2. ไม่ทราบผลข้างเคียงของยา ข้อห้ามใช้ ปฏิกิริยาระหว่างยา จึงทำให้เกิดอันตรายจากการใช้ยา
3. ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของยาที่ได้รับ หากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา หรือเมื่อเก็บยากลับคืนผิด/สลับซอง โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับยาหลายชนิด
4. ไม่สามารถส่งต่อข้อมูลยาที่ได้รับ (Medication Reconciliation) อย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากมีฉลากยาไม่ครบทุกรายการยา

การพัฒนาและการนำไปใช้งาน

1. QR code ที่ 1 ด้านบน แสดงข้อมูลยาทั้งหมดที่ได้รับพร้อมขนาดวิธีการใช้ยา (Medication Profile)
QR code ที่ 2 บนแถบสีเหลือง แสดงข้อมูลของยาที่ระบุบนฉลาก

2. เปิดแอพพลิเคชั่นที่สามารถ Scan QR Code เช่น Lines, Facebook หรือ กล้องถ่ายภาพ (iOS)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เข้าถึงข้อมูลยาได้ง่าย เพิ่มความรู้ความเข้าใจการใช้ยา
2. ให้ข้อมูลยาครบถ้วน
3. สามารถเชื่อมไปสู่คลิปวีดีโอแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ เช่น Insulin Pen-filled
4. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของยาที่ได้รับ และเก็บยาคืนถูกซอง ตรวจสอบได้
5. แสดงรายการยาทั้งหมดที่ได้รับ (Medication Profile)
6. ส่งต่อข้อมูลยาที่ได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วน (Medication Reconciliation)
7. ประหยัดทรัพยากรบุคคลากรทางการแพทย์
8. ประหยัดงบประมาณ ใช้ต้นทุนการประดิษฐ์ต่ำ
9. ประหยัดงบประมาณด้านค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออันตรายจากการใช้ยา
10. เป็นต้นแบบในการพัฒนาฉลากยาระดับประเทศ

Download Poster >>คลิก<<

Share