รพ.ค่ายกาวิละ ยุค 4.0 นำนวัตกรรมการคัดกรอง การรายงานผล และการเก็บข้อมูล การตรวจร่างกายประจำปีออนไลน์

รพ.ค่ายกาวิละ ยุค 4.0 นำนวัตกรรมการคัดกรอง การรายงานผล และการเก็บข้อมูล การตรวจร่างกายประจำปีออนไลน์ มาใช้ช่วยลดเวลา และงบประมาณเห็นผล

พ.อ.เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ กล่าวว่า รพ.ค่ายกาวิละ มีภารกิจให้การรักษาดูแลสุขภาพประจำปี แก่ทหารและทหารกองประจำการ สิ่งที่เราพบว่าเป็นปัญหาในการบริหารจัดการคือ การกรอกข้อมูลของคนไข้ การกรอกแบบสอบถาม การตรวจวัดสัญญาณชีพจร การตรวจ BMI ซึ่งเราพบว่า การกรอกข้อมูลจะต้องเขียนลงในกระดาษ แล้วคัดลอกข้อมูลลงในโปร แกรม เพื่อนำมาวิเคราะห์ผล ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร และเวลาในการประมวลผลนาน ตลอดจนเกิดความผิดพลาดในการประมวลผลสูง

เนื่องจากการคัดลอกผล ในยุคปัจจุบัน กำลังพลสามารถใช้ Smart Phone เป็นจำนวนมาก จึงมีแนว คิดการนำเอกสารทุกอย่างให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล กำลังพลสามารถใช้งานและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และตอบสนองการปฏิบัติราชการในยุค 4.0

รพ.ค่ายกาวิละ ได้เริ่มใช้นวัตกรรมการคัดกรอง การรายงานผล และการเก็บข้อมูล การตรวจร่างกายประจำปีออนไลน์ เมื่อปี 60 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล จากเดิมกำลังพลต้องมาคัดกรองที่ รพ. ซึ่งการคัดกรองมีการกรอกเอกสารเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการใช้เวลานาน ปัจจุบันให้กำลังพลคัดกรองมาก่อน ที่จะมาตรวจสุขภาพทำให้ไม่สูญเสียเวลาในการคัดกรอง สามารถลดลงได้ คนละ 15 นาที และลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล จากเดิมหลังจากที่กำลังพล คัดกรองสุขภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ รพ.ต้องนำข้อมูลมาบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ.

ทำให้เกิดการใช้กำลังพลและเวลาในการบันทึก ปัจจุบันไม่มีการบันทึก โดย จนท.สามารถลดการใช้บุคลากร 2 นาย เวลา 10 นาที ต่อ 1 เอกสาร ลดระยะเวลาในการรายงานผล จากเดิมการรายงานผลจะมีการรายงานหลายรูปแบบ เช่น ผลส่วนบุคคลพร้อมซองใส่ผล ผลประจำหน่วย ทำให้เกิดการพิมพ์เอกสาร เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการใช้เวลาในการพิมพ์ ปัจจุบันการรายงานผลก็ผ่านระบบโปรแกรม ทำให้ลดเวลาในการพิมพ์ การใส่ซองเอกสารส่งให้ผู้ป่วย ได้ 3 นาที ต่อ 1 ผลการตรวจ และการรายงานผลให้กำลังพลรายบุคคล จาก 15 วัน เป็น 7 วันทำการ

นอกจากนี้การดำเนินการดังกล่าว ยังสามารถลดงบประมาณในการพิมพ์เอกสาร ใบคัดกรอง ผลการตรวจ ซอง การรายงาน เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลสุขภาพของกำลังพล ที่ไม่สามารถมารับบริการที่ รพ.ได้ (ราชการสนาม,3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) กำลังพลสามารถกรอกข้อมูลสุขภาพ มาทางระบบอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ รพ.ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ทำให้เกิดการดูแลกำลังพลได้อย่างทั่วถึง ที่สำคัญเป็นการเพิ่มช่องทาง ที่กำลังพลสามารถ ดูผลการตรวจได้ตลอดเวลาผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์ และมีการเปรียบเทียบผลของแต่ละปี สามารถดูความเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพของกำลังพลให้แข็งแรงอยู่เสมอ หรือถ้าพบว่าป่วย ก็จะสามารถรักษาได้ทันท่วงที

ด้านนายเพลิงพายุ อุปนันท์ โปรแกรมเมอร์ ทีมสารสนเทศ รพ.ค่ายกาวิละ กล่าวว่า ทีมสารสนเทศได้พัฒนาซอฟต์ แวร์ ขึ้นมาบน webpage โดยเทคโนโลยี Smart Phone ให้ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้น โดยใช้ Username และ Password ในการเข้าดูข้อมูลต่างๆ เช่น ผลตรวจ ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ โดยผู้ป่วยสามารถกรอกข้อมูลผ่านทางมือถือจากที่บ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ออกมาจากตัวผู้ป่วยเอง จึงมักจะไม่เกิดความผิดพลาด ส่วนการรายงานผลทาง รพ.จะรายงานได้ไม่เกิน 7 วัน ซึ่งสามารถดูผลการตรวจได้ตลอด 24 ชม.

นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบ ผลการตรวจสุขภาพย้อนหลังได้ 5 ปี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์กำลังพล ให้สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้น การใช้โปรแกรมดังกล่าว สามารถตอบสนองปัญหาที่ทางฝ่ายการแพทย์ พบในการดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จากการประเมินจากผู้เข้ารับการบริการในปี 60 พบว่ามีความพอใจมาก ถึงมากที่สุด

 

ผอ.รพ.ค่ายกาวิละ กล่าวต่อว่า รพ.ค่ายกาวิละ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ มทบ.33 ที่ผ่านมาทาง รพ.ได้มีการปรับโครงสร้าง อาคาร สถานที่ ให้เป็นลักษณะ healing environment ( การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา ) โดยปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วย และปลูกฝังวัฒนธรรมการให้บริการของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจัดทำระบบให้การบริการโดยใช้หลักการของ ลีน เพื่อลดการปฏิบัติงานราชการทำให้เราสามารถลดระยะเวลาการรอคอย จาก 120 นาที เหลือ 45 นาที

ส่วนเรื่องการรับรองมาตรฐานของทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด ได้ผ่านมาตรฐาน HA ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่มาตรฐาน ISO ของห้องปฏิบัติการต่อไป ปัจจุบัน รพ.ค่ายกาวิละ มีจำนวนเตียง 60 เตียง สามารถรองรับ visit number ได้ 300 ครั้ง/วัน ทั้งกำลังพลทหารและประชาชน 50/50 จุดเด่นของ รพ.จะให้บริการผู้ป่วยนอกและเวชกรรมป้องกัน คือภารกิจของแพทย์ทหารไม่ได้รักษาพยาบาลอย่างเดียว เรามีการส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู ซึ่งภารกิจนี้เป็นนโยบายของกองทัพบก อย่างไรก็ตามเป็นทหารต้องให้บริการประชาชน ซึ่งแพทย์ และ จนท.ทุกระดับ พยายามทุ่มเทในการให้การบริการประชาชนอย่างเต็มที่

Share