ศัลยกรรม

people-icon

พต.ธิติ
พ.ต.ธิติ สุธีรศานต์
หัวหน้าแผนก
พต.หญิงนวพร พต.หญิงอัชลี
 พ.ต.หญิงนวพร ชัชวาลวิทย์  พ.ต.หญิงอัญชลี  จันทร์สอน
 วิสัญญีพยาบาล  พยาบาล
จสอ.เหม จสอ.หญิงสำรวย
จ.ส.อ.เหม ใจสุ จ.ส.อ.หญิงสำรวย มณีอินทร์
ผู้ช่วยแพทย์ผ่าตัด ผู้ช่วยพยาบาล
กาญจนา เพชร
 นางกาญจนา จันทร์ล้า  เพชร รูปละออ
พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล
Share