เภสัชกรรม

people-icon

พ.ต.หญิง ชารียา
พ.ต.หญิงชาริยา เพชรอักษร
หัวหน้าแผนก
จ.ส.อ.เกษม
จ.ส.อ.เกษมศักดิ์ หวันกาศ  จ.ส.อ.เสกสรรค์ พรหมเรืองฤทธิ์
 ส.เภสัชกรรม   ส.เภสัชกรรม
พรรณี กิ่งดาว จุฑาภรณ์
นางสาวพรรณี แสนวาสน์  นางกิ่งดาว เจิดสิริพันธ์พงศ์ นางสาวจุฑาภรณ์ ณ เชียงใหม่
พนักงานเภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม พนักงานเภสัชกรรม
ปารีณา
นางสาวปารีณา คิริเขียว
พนักงานเภสัชกรรม
Share