สิทธิ์ประโยชน์

people-icon

พต.หญิงปภาดา
พ.ต.หญิงปภาดา ชิงดวง
หัวหน้าแผนก
จ่าป้อม
จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ ศิลวิรัตน์ จ.ส.ต.ไกรสร หอมมาน
 จนท.บัญชี สปสช.  จนท.ประกันสังคม และ พรบ.
จุติพร กัลยา ปานทิพย์
นางสาวจุติพร ละคำน้อย นางสาวกัลยา ตันคำอ้าย นางปานทิพย์ ปันต๊ะ
จนท.บัญชี สปสช จนท.บัญชี อปท.  จนท.บัญชี จ่ายตรง
จารุมณี
นางสาวธนาวดี  ฟองฤทธิ์  นางสาวจารุมณี แสนคำวงศ์
 จนท.บัญชี เงินสด  จนท.บัญชี ไตเทียม
Share