ตรวจโรคผู้ป่วยนอก

people-icon

พต.หญิงชนะรัก
พ.ต.หญิงชนะรัก ศรีเมือง
หัวหน้าแผนก
รอ.หญิงศรินทร์ทิพย์
ร.อ.หญิงศรินทร์ ยอดคำลือ
 พยาบาล
จ.ส.อ.หญิงวรรณ์ลดา จ.ส.ท.หญิงณัฎณิชา
จ.ส.อ.หญิงพรสวรรค์ ภวภูตานนนท์ จ.ส.อ.หญิงวรรณ์ลดา วิรัช  จ.ส.ท.หญิงณัฏฐ์ทิชา ภูมูล
ผู้ช่วยพยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
สต.หญิงแสงอรุณ นางปราณี นายสมภพ
ส.ต.หญิงแสงอรุณ เพื่องดวง นางปราณี ดวงแดง  นายสมภพ สร้อยยานะ
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก  เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก
Share