กายภาพบำบัด

people-icon

รท.รุ้งทวี
ร.ท.รุ่งทวี อายุวิวัฒน์
หัวหน้าแผนก
นางสาวพัณณิตา สารเร็ว
นักกายภาพบำบัด
จสอ.หญิงสัมฤทธิ์ ณิชานันท์
 จ.ส.อ.หญิงสัมฤทธิ์ พงษ์เขียว  นางณิชานันท์ เข็มครุฑ
  ผู้ช่วยพยาบาล  พนักงานทั่วไป ระดับ 2
Share