หอผู้ป่วย

people-icon

พ.ต.หญิงอัศวจีรา ยะถา
หัวหน้าแผนก
รอ.หญิงสุดหรรษา
ร.อ.หญิง สุดหรรษา ยาปัน
 พยาบาล
สอ.หญิงบัวพรรณ สอ.หญิงรำไพ สอ.หญิงอุบลวรรณ
ส.อ.หญิงบัวพรรณ วงค์กา ส.อ.หญิงรำไพ บุตรงาม ส.อ.หญิงอุบลวรรณ์ เครือทนุ
ผู้ช่วยพยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
สอ.หญิงอัญจิดา สอ.หญิงจันธิดา
ส.อ.หญิงอัญจิดา ตรีกมล ส.อ.หญิงจันธิดา วงศ์ราษฎร์ ส.ท.หญิงถิรนันท์ อุตอามาตย์
ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
Share