ส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน

people-icon

พ.ต.หญิงวริศรา สุทธานุกูล
หัวหน้าแผนก
รอ.หญิงอภิญญา
ร.อ.หญิงอภิญญา เมืองมูล ร.ท.หญิงพรรณนิยา แก้วชุ่ม
พยาบาล พยาบาล
จสอ.อนุวัฒน์
จ.ส.อ.อาจนุวัฒน์ ไชยวุฒิ จ.ส.อ.หญิงศศิธร สิทธิทอง
ส.เวชกรรมป้องกัน ผู้ช่วยพยาบาล
ณัฐวุฒิ
 นางสายรุ้ง จันทร์เจนจบ  นายณัฐวุฒิ กันเรือน
 พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานธุรการ
Share