ทะเบียน

people-icon

พ.ต.หญิงชนะรัก ศรีเมือง
หัวหน้าแผนก
ร.ต.หญิงณัฐจรีย์  กระจ่างสุต
น.ทะเบียน
จสอ.สวัสดิ์ null สอ.หญิงจีระพร
จ.ส.อ.สวัสดิ์ เที่ยงคำ ส.ต.หญิงจีระพร แดงอารี
 ส.ทะเบียน  ส.ทะเบียน
 นางศรีวิไล สุขจันทร์ นายเอกสิทธิ์  อินทร์เพลา
เจ้าหน้าที่ทะเบียน  เจ้าหน้าที่ทะเบียน
Share