กองบังคับการ

people-icon

พต.หญิงโสภา
พ.ต.หญิงโสภา บุญชุม
หัวหน้าแผนก
null รท.วรฤกต์ null
ร.ท.วรกฤตย์ คงแท้
ผู้ช่วย น.ธุรการและกำลังพล
จสอ.พิเชษฐ์ จสต.เจษฎา สท.นที
จ.ส.อ.พิเชษฐ์ แสงศิลป์ จ.ส.ต.เจษฎา ณ ลำพูน ส.ท.นที จดา
ส.ธุรการและกำลังพล ส.ธุรการและกำลังพล ส.ธุรการและกำลังพล
แจม ขวัญหล้า
 นางสาวสุรินทร์ธร ต๊ะพรหม นางสาวนิตยา  แปงน้อย นางขวันล้า ศรีแก้ว
พนักงานธุรการฯ พนักงานธุรการฯ พนักงานบริการ
Share