11111

แพทย์แผนไทย

people-icon

พต.หญิงนวพร
 พ.ต.หญิงนวพร ชัชวาลวิทย์
หัวหน้าแผนก
จสอ.หญิงกานต์ชุดา
จ.ส.อ.หญิงกานต์ชุดา ไชยมาก  นางปรียารัตร์ สอนชุ่มเสียง
แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่ห้องนวดแผนไทย
นวด1 นวด2 นวด3
นางลัดดา ยี่ตันศรี นางสิริกัญญา เบลค นางนิษฐ์ชลีย์ แสงบุญ
พนักงานนวด  พนักงานนวด พนักงานนวด
บัวหวาน นวด4 รุ่งทิพย์
 นางบัวหวาน หน่อนาค นางสาววันเพ็ญ แสงงาม นางสาวรุ่งทิพย์ จันสว่าง
พนักงานนวด  พนักงานนวด พนักงานนวด
Share