ฉลากยาอัจฉริยะ (Kawila Smart Labels)

“ฉลากยา” คือป้ายบอกชื่อยาที่ติดแสดงไว้บนซองยาหรือหีบห่อบรรจุยาเพื่อสื่อสารข้อมูลยาและวิธีการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยและผู้ให้การดูแล ฉลากยารูปแบบเดิมมีพื้นที่จำกัด จึงพบปัญหาดังต่อไปนี้

Read more

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือ โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia)

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือ โรคกลัวน้ำ (Hydrophobia) จัดเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เกิดจากเชื้อไวรัสเรบี่ส์ (Rabies) ซึ่งทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นคน สุนัข แมว ลิง กระรอก ค้างคาว สุนัขจิ้งจอก สกังก์ แรคคูน พังพอน ฯลฯ

Read more

ออกก­ำลังกายไปพร้อมกับวีดีทัศน์ “อนามัย30”

รูปแบบการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทุกสัดส่วน บริหารอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที โดยไม่ใช้อุปกรณ์แต่อย่างใด(Bodyweight Workout) มีระดับการออกแรงปานกลาง (Moderate Intensity) ด้วยการเคลื่อนไหวแบบแรงกระแทกต่ำ(Low Impact) พร้อมเพลงประกอบที่สนุกสนาน เร้าใจ ปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์

Read more

ท้องเสียจากโนโรไวรัส (Norovirus)

โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคท้องเสียในคนซึ่งพบการระบาดได้ทั่วไป คาดว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยประมาณ 250 ล้านคน และเสียชีวิตประมาณ 2 แสนคนต่อปี โดยการเสียชีวิตมักจะพบในเด็กเล็ก คนสูงอายุ หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยในสหราชอาณาจักรมักเรียกว่า “winter vomiting bug” เพราะมักพบการระบาดในช่วงฤดูหนาว

Read more

ไวรัสซิกา (Zika virus)

ไวรัสซิก้านั้นเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิก้าไวรัสสามารถติดต่อได้จากยุงกัด

Read more